Beleidsplan


1. Voorwoord
Voor u ligt het beknopte beleidsplan van Stichting Veterans for Animals.
Een stichting opgericht door veteranen, die middels hun hands-on hulp, kleine en grote
dierenwelzijnsorganisaties in Nederland steunen.

Daarnaast richten wij ons op onze 2e doelstelling, namelijk het welzijn van getraumatiseerde veteranen en/of veteranen met een beperking.
Wij bieden hen op regionale basis een mogelijkheid om samen met ons de werkzaamheden uit te voeren en hen zo “van de bank af te krijgen”
en een zinvolle bezigheid te bieden.

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie, ambitie
 • Doelstellingen
 • Werkwijze
 • Financiën
 • Werven van gelden
 • Het beheer van vermogen
 • De besteding van het vermogen
 1. Bestuurlijke aspecten namens het bestuur van de stichting,

Bestuur – Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:
De heer Bob Hommersen in de functie van Voorzitter.
De heer Hans Tilburgs in de functie van Penningmeester en onze Secretaris is de heer Mike Shawbrook.
De heren Edo Brouwer en Arnold Frijlink vervullen taken als Algemeen Bestuurslid.
Ambassadeur van de stichting is de heer Colin Bal, oprichter van deze Stichting en in mei 2023 teruggetreden als Voorzitter.

De bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

 1. Visie, missie en ambitie

Onze visie: Het verbeteren van het leven van dieren en veteranen.

Door onze inzet hopen wij de leefomstandigheden van de dieren en de mogelijkheden voor dierenwelzijnsorganisaties te vergroten.
Daarnaast richten wij ons ook op het verbeteren van het welzijn van veteranen, door hen bij ons een nieuwe missie te geven.

Onze missie: Samen met veteranen (en hun partners), gratis hands-on hulp bieden aan dierenwelzijnsorganisaties, welke vaak kampen
met een tekort aan vrijwilligers en/of noodzakelijke kennis.
Deze hulp zal zowel projectmatig als structureel gegeven worden afhankelijk van de wensen.
Hulp zal altijd in natura plaatsvinden.

Onze ambitie:
Afhankelijk van de gegenereerde inkomsten, zal vooralsnog worden gestreefd naar de financiering van minimaal 2 goedkeurde projecten per kwartaal.
Indien de inkomsten het toelaten, zal vervolgens gestreefd worden naar een veelvoud van dit aantal.
Dit streven is mede afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers en mogelijk aan te nemen toekomstige werknemers van de stichting.

 1. Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 1. Het verbeteren van de leefomstandigheden van (wilde) dieren in Nederland, middels gratis hands-on hulp door veteranen.
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van onze doelgroep.
  Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
 1. Werkwijze

Elk hulpverzoek uit één van de aangegeven doelgroepen zal worden bekeken door het bestuur van de stichting.
De stichting kan ook op eigen initiatief hulp bieden aan de genoemde doelgroepen volgens de geldende regels voor een hulpverzoek.

 1. Doelgroep

De stichting richt zich op goede doelen/ngo’s groot en klein, in binnen- en buitenland die zich actief inzetten ten behoeve van het dierenwelzijn. De hulp zal altijd worden geboden in fysieke hulp/mankracht en/of goederen in natura zoals bouwmateriaal, voer en gereedschap.

 1. Financiën/Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Jaarverslag:
Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn in verband met de (bestuurlijke-) wijzigingen binnen de stichting, voor het eerst in 2024 beschikbaar.
Publicatieplicht:
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van het jaarverslag op de website van de stichting
– www.veteransforanimals.nl

 1. Genereren van inkomsten

De stichting spant zich in om inkomsten te genereren door o.a.:
– het uitrollen van wervingsacties gericht op zowel particulieren als bedrijven;
– het aanspreken van subsidies die betrekking hebben op de eerder genoemde doelstellingen;
– het organiseren van bijeenkomsten zoals benefietgala’s en lezingen;
– verkoop van merchandise via website en evenementen.
De stichting is geheel afhankelijk van inkomsten gegenereerd door bovengenoemde activiteiten.

 1. Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden
ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan
de financiering van twee goedkeurde projecten per kwartaal.
Geen enkele bestuurder heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.
Aldus kan geen enkele bestuurder beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen

 

kvknr. 82166374

rsin. 862361849

Het Brugstuk 147,

1851 WX  Heiloo

M: 06 250 680 55